Friendship Seminar with Hiroshi Ikeda Shihan 2011

2-4 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen dostluk seminerinin misafiri Boulder Aikikai’nin kurucusu ve 7. dan sahibi Hiroshi Ikeda Shihan idi.